POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony
internetowej http://www.pvsolarsystem.pl/ jest PV SOLAR SYSTEM,

Ambrożów 83, 27-225 Pawłów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod
, NIP: 6641819398, REGON: 260658844, adres poczty elektronicznej:

biuro@pvsolarsystem.pl dalej „Administrator”, będąca
jednocześnie Usługodawcą.
2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane
są:
1. przetwarzane zgodnie z prawem,
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację
osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora,
są wykorzystywane do:
1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
2. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością
Usługobiorcy na stronie internetowej http://www.pvsolarsystem.pl/
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
1. Imię i nazwisko,
2. Adres,
3. Adres e-mail,
4. Numer telefonu,
5. PESEL,
6. NIP,
3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób
korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną
(dane eksploatacyjne):
1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub
system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego
korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą
elektroniczną.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do
świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony
internetowej.
3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania
danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą,
samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych
drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi
o usunięcie dotyczących jej danych.
2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest
jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem
umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze
w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2.
Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności
podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
(pkt 2 lit. b).
4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej
dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo
do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są
one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez
przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@pvsolarsystem.pl
5. PLIKI „COOKIES”
1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie
Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na
stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych
wymagających autoryzacji.
3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
1. sesyjne
2. stałe
3. analityczne
4. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania
(opuszczenia strony internetowej).
5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym
Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub
do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji
Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej
zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje
o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie
strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin
i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują
konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania
statystyk korzystania ze strony internetowej.
4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies”
do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies”
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną